Στο πλαίσιο της προσπάθειας διευκόλυνσης της χρήσης του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΛΚΕ ΕΜΠ, παρακαλείσθε όπως η αποστολή των εγγράφων στο elke_docs@lists.ntua.gr να γίνεται σε ένα μόνο αρχείο για καθένα αίτημα και όχι σε πολλά επιμέρους αρχεία.

Ενδεικτικά, στα αιτήματα τεκμηριώσεων για απασχόληση προσωπικού σε έργο το αίτημα μαζί με τα δικαιολογητικά του (βιογραφικά σημειώματα, πτυχία, κλπ) να αποστέλλονται σε ένα ενιαίο αρχείο και οι συμβάσεις προσωπικού να αποστέλλονται ενιαία μαζί με το έντυπο έγκρισης σύμβασης.