Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Διερεύνηση της εφαρμογής φυσικής όσμωσης και κατάντη διεργασιών για την ανάκτηση υλικών και ενέργειας από αστικά λύματα FORWARD WATER» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/509800, που χρηματοδοτείται από το «ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.», με Ε.Υ τον Επικ Καθ. Σ.-Α. Μαλαμή.