ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

Διαδικασία ορισμού Επιτροπών στο πλαίσιο εκτέλεσης έργων (αρ. 108 ν. 4782/2021)

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ στην από 14.05.2021 συνεδρίασή της, ενέκρινε την νέα διαδικασία συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμό μελών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 108 ν. 4782/2021 που τροποποίησε το αρ. 221 του ν. 4412/2016 και αφορά:

  1. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι προσφορές που υποβάλλονται στα πλαίσια διαγωνιστικών διαδικασιών για την προμήθεια οργάνων, αναλωσίμων και πάσης φύσεως υλικών και γενικών υπηρεσιών βάσει του ν. 4412/2016 θα αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία γνωμοδοτεί στην Επιτροπή Ερευνών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Παραλαβής αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη. Για την επιλογή των μελών ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών 3 Τακτικά μέλη και 3 Αναπληρωματικά μέλη που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Ως «προϋποθέσεις συμμετοχής» εκλαμβάνονται και οι εξειδικευμένες γνώσεις των συγκροτούντων την επιτροπή μελών, δεδομένου ότι όσον αφορά τα υλικά/υπηρεσίες των οποίων γίνεται προμήθεια στα πλαίσια ερευνητικών έργων αυτά είναι συγκεκριμένων, ειδικών και επιστημονικά εξειδικευμένων προδιαγραφών. Ως εκ τούτου τα άτομα που θα προτείνει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ως καταλληλότερα και ανήκοντα σε συναφείς κλάδους με το αντικείμενο του έργου, θα πρέπει να προέρχονται από το προσωπικό του Πανεπιστημίου (Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικό προσωπικό), με την επιφύλαξη των ασυμβίβαστων και κωλυμάτων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Ειδικότερα στο πλαίσιο της ανωτέρω επιφύλαξης, τονίζεται ιδιαιτέρως η απαγόρευση τα προτεινόμενα από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο άτομα για την συγκρότηση επιτροπής α) να έχουν σχέσεις συγγένειας α΄ και β’ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζυγική σχέση με οποιονδήποτε υποψήφιο και β) να συμμετέχουν (με αμοιβή ή χωρίς) στην εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών συγκροτείται η Επιτροπή σε σώμα, είτε για συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες συμβάσεις είτε σε ετήσια βάση και ορίζονται οι αρμοδιότητες και ιδιότητες των μελών (Πρόεδρος και αναπληρωματικός του, Γραμματέας και αναπληρωματικός του, μέλος και αναπληρωματικός του), καθώς και κάθε άλλο θέμα για τη λειτουργία της (αρ. 13 παρ. 3 ν. 2690/1999). Η ύπαρξη Επιτροπής σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση Επιτροπής συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων συμβάσεων.

  1. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται στα πλαίσια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου για απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού (αρ. 64 ν. 4485/2017) θα αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα από το προσωπικό του Πανεπιστημίου, όπως Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικό προσωπικό και συγκροτείται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, ύστερα από εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου προς την Επιτροπή Ερευνών 2 τακτικών μελών και 3 αναπληρωματικών μελών. Το ένα τακτικό μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης θα είναι υποχρεωτικά ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου σύμφωνα με το αρ. 64 παρ. 3 περ. δ.

Η Επιτροπή παραμένει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε έργου.

Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας α΄ και β’ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζυγική σχέση με οποιονδήποτε υποψήφιο. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών συγκροτείται η Επιτροπή σε σώμα, ορίζονται οι αρμοδιότητες και ιδιότητες των μελών (Πρόεδρος και αναπληρωματικός του, Γραμματέας και αναπληρωματικός του, μέλος και αναπληρωματικός του) καθώς και κάθε άλλο θέμα για τη λειτουργία της (αρ. 13 παρ. 3 ν. 2690/1999).

  1. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ 2.500,00€ ΕΩΣ 20.000,00€

Η Επιτροπή Παραλαβής για την προμήθεια οργάνων, αναλώσιμων και πάσης φύσεως υλικών και γενικών υπηρεσιών με απευθείας αναθέσεις από του ποσού των 2.500,00€ έως 20.000,00€, αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, τα οποία ορίζει ο Κοσμήτορας κάθε Σχολής σε ετήσια βάση, και παραλαμβάνει τα όργανα, τα αναλώσιμα και πάσης φύσεως υλικά και τις γενικές υπηρεσίες που αφορούν τα έργα κάθε Σχολής.

Η οριζόμενη διαδικασία μπαίνει σε εφαρμογή από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και στο εξής. Οι ορισθείσες επιτροπές πριν την παρούσα συνεδρίαση παραμένουν σε ισχύ.