Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Promoting Upcycling in Circular Economy through Innovation and Education for creative industries in Mediterranean cities – INNOMED-UP» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1509, που χρηματοδοτείται από το «ΕU – ENI CBC MED Programme», με Ε.Υ την Ομ. Καθ. Σ. Αυγερινού Κολώνια