Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 19/03/2021 και ώρα 12:00 μ.μ., στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στο 2ο όροφο του κτιρίου Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων στην πρώτη θέση υποψηφίων για την Θέση 02: Ένα άτομο – Εργασίες οικονομοτεχνικής υποστήριξης υποβολής & αξιολόγησης προτάσεων ανοικτών ψηφιακών συγγραμμάτων, της με αρ.πρωτ. 52710/30.12.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση 2 θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου ΠΔΕ με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΚΑΛΛΙΠΟΣ+», με Κ.Α. 60/0020100 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Ν. Μήτρου, προκειμένου να αναδειχθεί  ο υποψήφιος που θα  επιλεγεί για την εν λόγω θέση.