Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Βιώσιμες τεχνολογίες και μεθοδολογίες για τη βελτίωση της ποιότητας και την επέκταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων στην αγροδιατροφική εφοδιαστική αλυσίδα της Μεσογείου» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/212400, με Ε.Υ τον Καθ. Π. Ταούκη, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Χρηματοδότηση ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του PRIMA: Δραστηριότητες που επιλέγονται κατόπιν διακρατικών, ανοικτών και ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που διοργανώνονται από́ το Ίδρυμα PRIMA» και χρηματοδοτούνται από́ τους εθνικούς φορείς χρηματοδότησης των συμμετεχόντων στο PRIMA κρατών.