Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Βέλτιστος σχεδιασμός σε πολλαπλές κλίμακες καινοτόμων υλικών για εφαρμογές μετάδοσης θερμότητας (ΗΕΑΤ)» με κωδικό ΟΠΣ 5031227 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1266,με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Β. Παπαδόπουλο, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).