Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «4DBeyond – ΤΕΤΡΑΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/5096,με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Α. Δουλάμη, στο πλαίσιο του Προγράμματος «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).`