Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μελέτη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων στα στάδια της αλίευσης και της επεξεργασίας για τη βελτίωση της ποιότητας και της διατηρησιμότητας των ιχθυηρών» με κωδικό ΟΠΣ 5010939 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/125700,με Ε.Υ τον Καθ. Π. Ταούκη, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας