ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου με αντικείμενο την τεχνική, διαδικτυακή και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόμων και πράξεων στο Διαδίκτυο

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ, στην από 06/10/2020 συνεδρίασή της, αποφάσισε την συγκρότηση ομάδας διοίκησης έργου με αντικείμενο την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόμων και πράξεων στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τον Νόμο 4727/2020, άρθρο 80, αποτελούμενης από τους κκ. Θάνου Μαρία, Καραλή Λάμπρο, Αλεξίου Θεοδώρα, Γκάνη Κωνσταντίνο και Παπαδημητρίου Γεώργιο.