Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Έργα και Δραστηριότητες Προβολής Έρευνας και δια Βίου Εκπαίδευσης ΕΜΠ» με Κ.Α.65/2264, και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης ΕΜΠ, Καθ. Ι. Χατζηγεωργίου.