Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΣΕ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ» με κωδικό 62385900 με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 62/3859 και Ε.Υ την Καθ. Ε. Βιντζηλαίου, που χρηματοδοτείται από την εταιρία «HILTI CORPORATION».