Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υλοποίηση της ερευνητικής υποδομής με τίτλο “CENTRE OF EXCELLENCE FOR FUTURE VEHICLE ENVIRONMENTAL PERFARMANCE – FuVEP”» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5002370» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1242,με Ε.Υ τον Καθ. Δ. Καρώνη, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).