Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «i-safemodels – Διεθνείς Συγκριτικές Αναλύσεις Στατιστικών Οδικής Ασφάλειας και Προτυποποιήσεις Οδικής Ασφάλειας» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5049127», και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1396,με Ε.Υ τον Καθ. Γ. Γιαννή, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), που  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).