Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «SOLBIO-REV: Solar-Biomass Reversible Energy System for Covering a Large Share of Energy Needs in Buildings» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63226500 και Ε.Υ τον Καθ. Σ. Καρέλλα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «HORIZON 2020» που χρηματοδοτείται από την «Ευρωπαϊκή Ένωση».