Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., αντιλαμβανόμενο πλήρως την επίπτωση των εξαιρετικών μέτρων που λαμβάνονται από την Πολιτεία στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην εύρυθμη λειτουργία των Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων της χώρας, αποφάσισε την αναστολή της διαδικασίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Η αναστολή θα αρθεί και η υποβολή προτάσεων μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. θα είναι εκ νέου δυνατή αμέσως μετά την έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Πανεπιστημίων της χώρας. Η νέα καταληκτική προθεσμία υποβολής προτάσεων μετά την άρση της αναστολής, η οποία δεν θα είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών, θα ορισθεί με νεότερη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου.

 

Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου

Ομότιμος Καθηγητής Ξενοφών Βερύκιος