ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διάθεση Ταμειακών Υπολοίπων Έργων

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΕΜΠ σύμφωνα με το άρθρ. 33, παρ. 3 του
Ν. 4559/2018, και σε συνέχεια της από 18.04.2019 απόφασης της Συγκλήτου, Θέμα 2.9.5 «Διάθεση ταμειακών υπολοίπων έργων», διαπίστωσε ανυπέρβλητα λογιστικά κωλύματα στην εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης και προχώρησε στην επικαιροποίηση της.

Συνεπώς, Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΕΜΠ σε συνέχεια της από 01.10.2019 Απόφασης της Συγκλήτου, ενημερώνει εκ νέου τους Επιστημονικούς Υπευθύνους:

Τα ταμειακά διαθέσιμα των έργων τα οποία έχουν ολοκληρωθεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, με την προϋπόθεση ότι θα καταθέσει πρόταση χρήσης τους με αναλυτική περιγραφή νέου φυσικού αντικειμένου, νέου τίτλου και ετήσιο προϋπολογισμό.

Ειδικότερα, η Πρόταση Χρήσης Διαθέσιμου Ταμειακού Υπολοίπου Έργου, θα έχει διάρκεια έως 5 έτη από την ημέρα βεβαίωσης της ολοκλήρωσης του έργου, ώστε οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι να μπορούν να αξιοποιήσουν τα ταμειακά διαθέσιμα των έργων για χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων της ερευνητικής ομάδας του Επιστημονικού Υπευθύνου. Ως ερευνητική ομάδα νοείται είτε η ομάδα, η οποία ήδη συμμετείχε στο πλαίσιο του έργου που έχει τα ταμειακά διαθέσιμα, είτε ερευνητές, οι οποίοι έχουν/είχαν οποιαδήποτε ερευνητική σχέση με τον συγκεκριμένο Επιστημονικό Υπεύθυνο, καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες, με επιβλέποντα καθηγητή τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.

Ημερομηνία δυνατότητας έναρξης της Πρότασης Χρήσης Διαθέσιμου Ταμειακού Υπολοίπου Έργου είναι η ημέρα βεβαίωσης της ολοκλήρωσης του έργου, και από αυτή την ημερομηνία υπολογίζεται η πενταετία ανεξάρτητα από το αν ο επιστημονικός υπεύθυνος θα επιλέξει να καταθέσει ετήσιο προϋπολογισμό και πρόταση χρήσης με αναλυτική περιγραφή νέου φυσικού αντικειμένου και νέου τίτλου άμεσα ή μετά από ένα διάστημα. Ενδεικτικά, στα ευρωπαϊκά έργα ως ημερομηνία ολοκλήρωσης λαμβάνεται η αποπληρωμή του έργου, στα Έργα Παροχής Υπηρεσιών, η βεβαίωση από τον Χρηματοδότη, στα έργα με προγραμματική σύμβαση με Δήμους – Φορείς, η βεβαίωση του Δήμου ή του Φορέα ή, σε περίπτωση δικαστικών προσφυγών, η απόφαση του δικαστηρίου. Ημερομηνία λήξης της Πρότασης Χρήσης είναι τα 5 έτη από την ημέρα βεβαίωσης της ολοκλήρωσης του έργου. Στη συνέχεια θα διενεργείται έλεγχος από την Υπηρεσία για να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν συμβατικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο του έργου και τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες του Επιστημονικού Υπεύθυνου, ώστε ο Ε/Υ να καταθέσει ετήσιο προϋπολογισμό και πρόταση χρήσης για διαχειριστικούς λόγους.

Στο πλαίσιο της Πρότασης Χρήσης θα μπορούν να γίνονται δαπάνες όλων των ειδών (ενδεικτικά: ταξίδια, συμμετοχή σε συνέδρια, αμοιβές, αναλώσιμα, όργανα, συνδρομές, λογισμικά κ.ά.). Τα έργα αποκτούν νέο Κ.Α. για διαχειριστικούς λόγους. Στην περίπτωση χρήσης ταμειακών υπολοίπων ευρωπαϊκών έργων (Κ.Α. 63/…), δεν ισχύει πλέον η απαλλαγή από τον ΦΠΑ όσον αφορά τις αμοιβές και την αγορά Οργάνων. Φύλλα χρονοχρέωσης (timesheets) υποβάλλουν όσοι είναι υπόχρεοι από τη συμμετοχή τους σε άλλα έργα που απαιτούν την τήρηση φύλλων χρονοχρέωσης (timesheets). Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η παραμένει ο/η ίδιος/α ακόμη και σε περίπτωση συνταξιοδότησης.

Ο ΦΠΑ των έργων που έχουν ταμειακά διαθέσιμα (π.χ. Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Συνέδρια κ.λ.π.) δεν συνυπολογίζεται στο ταμειακό διαθέσιμο και δεν συμψηφίζεται στην νέα Πρόταση Χρήσης του Διαθέσιμου Ταμειακού Υπολοίπου.

Τα ταμειακά διαθέσιμα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα πρέπει να έχουν προέλθει από χρηματοδότηση που έχει καταβληθεί μετά την 01.08.2017.

Ειδικά για τα Έργα-Πλαίσιο, επειδή σύμφωνα με την από 13.11.2017 απόφαση της Συγκλήτου παρατείνονται μέχρι το 2020, θα διερευνηθεί εκ νέου ο τρόπος με τον οποίο θα παραταθούν.

Το σχετικό έντυπο υλικό «Πρόταση Χρήσης Διαθέσιμου Ταμειακού Υπολοίπου Έργου» βρίσκεται αναρτημένο στο link https://www.elke.ntua.gr/elke-description/document-templates/.

________________________________________________________________________________

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ:

 1. Επιστολή Επιστημονικού Υπευθύνου προς την ΜΟΔΥ προκειμένου να ελεγχθεί το ταμειακό διαθέσιμο του έργου. Η επιστολή συνοδεύεται από τα έγγραφα που βεβαιώνουν την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου (π.χ. βεβαίωση χρηματοδότη, κατάθεση αποπληρωμής του έργου, δικαστική απόφαση κλπ) και το έντυπο «Απογραφικό Δελτίο Ερευνητικού Έργου» (link https://www.elke.ntua.gr/elke-description/document-templates/ )
 2. Το έργο ελέγχεται από τη ΜΟΔΥ για τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες του Επιστημονικού Υπευθύνου και συμβατικές υποχρεώσεις έργων που δεν έχουν διευθετηθεί (π.χ. ταμειακές διευκολύνσεις, εντάλματα προπληρωμής, μεταφορές ποσών σε άλλα έργα κλπ) και ενημερώνει τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για το τελικό διαθέσιμο ταμειακό υπόλοιπο του έργου.
 3. Κατάθεση από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Εντύπου 12 Τροποποίηση Συνολικού Προϋπολογισμού και του Εντύπου Τροποποίησης Ετήσιου Προϋπολογισμού του έργου που έχει τα ταμειακά διαθέσιμα, με τα οποία τροποποιεί τα υφιστάμενα κονδύλια και μεταφέρει το τελικό διαθέσιμο ταμειακό υπόλοιπο του έργου στο κονδύλι «Συνεργαζόμενοι Φορείς». Υπενθυμίζεται ότι πριν την κατάθεση η Τροποποίηση Συνολικού Προϋπολογισμού θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Διαχείριση → Έλεγχος Προϋπολογισμού) όπως ισχύει και για την Τροποποίηση Ετήσιου Προϋπολογισμού (Προϋπολογισμοί → Ετήσιοι → Νέος Προϋπολογισμός).
 4. Κατάθεση από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο των εντύπων «Πρόταση Χρήσης Διαθέσιμου Ταμειακού Υπολοίπου Έργου» και Ετήσιου Προϋπολογισμού:
 • Τα στοιχεία του έργου στα έντυπα είναι τα εξής: ίδιος Επιστημονικός Υπεύθυνος (ακόμη και σε περίπτωση συνταξιοδότησης), νέος τίτλος, Φορέας Χρηματοδότησης: αυτοχρηματοδότουμενο, νέο φυσικό αντικείμενο, νέος Κ.Α. που θα δοθεί από τη ΜΟΔΥ.
 • Αλλάζει η περιγραφή του έργου όπου θα περιγράφεται το νέο φυσικό αντικείμενο που θα αφορά αποκλειστικά έρευνα. Ο έλεγχος της περιγραφής του ερευνητικού φυσικού αντικειμένου θα γίνεται από τον Δ/ντη του Τομέα και τον Κοσμήτορα της Σχολής, οι οποίοι θα υπογράφουν τον Πίνακα 4 «Περίληψη Έργου στα Ελληνικά και Αγγλικά» των εντύπων «Πρόταση Χρήσης Διαθέσιμου Ταμειακού Υπολοίπου Έργου».
 • Η διάρκεια του θα είναι έως πέντε έτη από την ημέρα βεβαίωσης της ολοκλήρωσης του έργου, ανεξάρτητα από το αν ο επιστημονικός υπεύθυνος θα επιλέξει να καταθέσει ετήσιο προϋπολογισμό και πρόταση χρήσης με αναλυτική περιγραφή νέου φυσικού αντικειμένου άμεσα ή μετά από ένα διάστημα.
 • Το διαθέσιμο ποσό θα είναι αυτό που θα προκύψει μετά τον έλεγχο της ΜΟΔΥ.
 • Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος θα προτείνει υποχρεωτικά Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου.
 • Στο τεκμηριωμένο αίτημα του Ε/Υ προς την Επιτροπή Ερευνών για την ερευνητική ομάδα, επιπλέον των ήδη απαιτούμενων στοιχείων (ειδικότητα, τίτλοι σπουδών, βιογραφικό σημείωμα, συνάφεια γνωστικού αντικειμένου), θα πρέπει να αναφέρεται και η συμμετοχή των ατόμων αυτών είτε στην ομάδα που συμμετείχε στο έργο που έχει τα ταμειακά διαθέσιμα, είτε σε οποιαδήποτε άλλο έργο του ιδίου Επιστημονικού Υπευθύνου. Οι υποψήφιοι διδάκτορες που έχουν επιβλέποντα καθηγητή τον Επιστημονικό Υπεύθυνο μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στο έργο ακολουθώντας την ανωτέρω διαδικασία της τεκμηρίωσης.
 • Ο Ετήσιος Προϋπολογισμός της Πρότασης Χρήσης πρέπει να αφορά το σύνολο ή μέρους του ταμειακού υπολοίπου που είναι διαθέσιμο τη στιγμή της σύνταξής του και όχι τυχόν αναμενόμενες καταθέσεις.
 1. Η «Πρόταση Χρήσης Διαθέσιμου Ταμειακού Υπολοίπου Έργου», ο Ετήσιος Προϋπολογισμός της Πρότασης Χρήσης, και η Τροποποίηση Συνολικού Προϋπολογισμού του έργου, εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού.