Δεύτερη Επαναπροκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  28/2013 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού της ομάδας Α, στα πλαίσια  της Πράξης: «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.)» με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1346 και MIS 374878 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ κ. Μήτρου Νικόλαο. Το ποσό του προϋπολογισμού ορίζεται στα € 46.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  για την ομάδα Α.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 19-12-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 19-12-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.