Προμήθεια συστήματος συστοιχίας ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computer Cluster) για υπολογισμούς υψηλής απόδοσης συνοδευόμενο επίσης από κατάλληλο λογισμικό», που θα εγκατασταθεί στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, συνολικού προϋπολογισμού 58.000,00 € (μη συμπ.ΦΠΑ). Στην προμήθεια περιλαμβάνεται η παράδοση, εγκατάσταση καθώς και η εκπαίδευση χρηστών στο χώρο εγκατάστασης των ειδών.

Η εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει το ερευνητικό έργο «LORCENIS: Long Lasting Reinforced Concrete for Energy Infrastructure under Severe Operating Conditions» με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 63209600 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τομέα ΙΙΙ : ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κ. Κων. Χαριτίδη.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.  Η δημοσίευση στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr  θα πραγματοποιηθεί  στις  31/07/2016 και έχει λάβει  Α/Α συστήματος   26726.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών:30-08-2016,  ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:30 μ.μ.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών:  25-08-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 π.μ.