Πρόσκλησης υποβολής προσφορών  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «High Energy efficiency for the public stock buildings in Mediterranean, SOLE (ex HELIOS)» με ακρωνύμιο SOLE (ex HELIOS) Contract B_B.4.3_0051, με κωδικό έργου 68/1512 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBCMED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους, με Ιδρυματικό Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ματθαίο Παπαβασιλείου.

Η πρόσκληση αφορά την παροχή υπηρεσιών για την εκτύπωση ενημερωτικών και γραφιστικών απεικονίσεων και εντύπων (20 poster A2, 110 poster A3, 3 banners και 150 τεύχη ειδικών διαστάσεων) (Τμήμα 1) συνολικού προϋπολογισμού 3.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης και διεξαγωγής εκδήλωσης – υπηρεσίες παροχής προωθητικού υλικού για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης (1 Event – Policy Working Group) (Τμήμα 2) συνολικού προϋπολογισμού 800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών:  07/11/2022 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.