Προκήρυξη Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Νο 5/2014, συνολικού προϋπολογισμού 17.880 ευρώ  μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια εργαστηριακού κλιβάνου υψηλών θερμοκρασιών  στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ Ανάπτυξη σύνθετων νανοδομημένων υλικών κεραμικής μήτρας με μεταλλικά εγκλείσματα» στον Άξονα Προτεραιότητας «11- Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση Δια Βίου Μάθηση», με κωδικό MIS 380143, κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1135 και με Συντονιστή την Αναπλ. Καθ. κα. Αθηνά Τσετσέκου ΕΜΠ.

Ημερομηνία διαγωνισμού: 23-01-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 23-01-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ.