Προκήρυξη Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Νο 56/2013, συνολικού προϋπολογισμού 37.769,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου που η παράδοσή τους θα γίνει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ Ανάπτυξη σύνθετων νανοδομημένων υλικών κεραμικής μήτρας με μεταλλικά εγκλείσματα» στον Άξονα Προτεραιότητας «11- Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση Δια Βίου Μάθηση», με κωδικό MIS 380143, κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1135 και με Συντονιστή την Αναπλ. Καθ. κα. Αθηνά Τσετσέκου ΕΜΠ.

Ημερομηνία διαγωνισμού: 23-01-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 23-01-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 π.μ.