Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  33/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την για την προμήθεια 3 εξυπηρετητών (servers) για εκπαιδευτικές ανάγκες της Σχολής Χημικών Μηχανικών» συνολικού προϋπολογισμού 9.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος με κωδικό ΕΔΕΙΛ 65/1839, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κ. Δημήτριο Κέκο.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 4-2-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 3-2-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.