Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  84/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ), και του απαραίτητου Πίνακα Διανομής Βοηθητικών Καταναλώσεων ειδικών προδιαγραφών καθώς και κατάλληλου αυτοματισμού ειδικευμένης τεχνολογίας, που θα εγκατασταθούν στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Autonomous Management System Developed for Building and District Levels [AMBASSADOR] », με κωδικό ΕΔΕΙΛ 63/1957 και Επιστημονικό Υπεύθυνο την λέκτορα, κα. Μαρία Ταξιάρχου. Το ποσό του προϋπολογισμού ορίζεται στα 35.400€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 19-2-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 18-2-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 84/2014