Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  41/2013 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ- ΕΜΠ: Ανάπτυξη, μαθηματική περιγραφή και άριστος σχεδιασμός καινοτόμων μη θερμικών τεχνολογιών για την επεξεργασία, συσκευασία, διακίνηση και αποθήκευση τροφίμων βελτιωμένης ποιότητας και ασφάλειας», στον Άξονα Προτεραιότητας «11 – Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με Κωδικό MIS 379425, με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1132 και με Συντονιστή της Κύριας Ομάδας τον Καθηγητή κ. Πέτρο Ταούκη. Το ποσό του προϋπολογισμού είναι 49.111,63€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. (39.928,15 πλέον ΦΠΑ).

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 14-05-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 13-05-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ.