Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  08/2015 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια δυο υπολογιστικών κόμβων υψηλών επιδόσεων με συγχρόνους επεξεργαστές καρτών γραφικών για τη συμπλήρωση υπάρχοντος συστήματος  υψηλών επιδόσεων με σύγχρονους επεξεργαστές καρτών γραφικών για τη συμπλήρωση υπάρχοντος συστήματος υψηλών επιδόσεων με σύγχρονους επεξεργαστές καρτών γραφικών, που η παράδοσή τους θα γίνει στη Μονάδα Παράλληλης Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής & Βελτιστοποίησης της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «IODA: Industrial Optimal using Adjoint CFD», με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 63/2057 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ Κυριάκο Γιαννάκογλου. Το ποσό του προϋπολογισμού 24.600,00€ συμπεριλαμβανομένου  του αναλογούντος ΦΠΑ (20.000,00€ συν 4.600,00€ ΦΠΑ).

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 24-6-2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 23-06-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.