Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  14α/2015 για την προμήθεια Συστήματος UAS-όργανα και εξοπλισμός, που η παράδοσή τους θα γίνει στο Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «State-of-the-art mapping technologies for Public Work Studies and Environmental Impact Assessment Studies – Σύγχρονες τεχνολογίες τοπογραφικής αποτύπωσης για τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες δημοσίων έργων», στο πλαίσιο της δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ – ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 – ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ 2013-2015» Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους, με Κωδικό ΓΓΕΤ ISR-3122, με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1217 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ανδρέα Γεωργόπουλο. O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 € συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι 24.390,24 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 5.609,76€ ΦΠΑ.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 11-09-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 10-09-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ.