Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  44/2015 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ψηφιακού Συστήματος Καταγραφής Επιταχύνσεων. Η προκήρυξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ – Αντισεισμική Προστασία Μνημείων και Ιστορικών Κατασκευών», στον Άξονα Προτεραιότητας «11-Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες της Σταδιακής Εξόδου» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με Κωδικό MIS 380152, με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1131 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών κ. Κωνσταντίνο Σπυράκο.Το ποσό του προϋπολογισμού είναι 35.853,66€ (τριάντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια πενήντα τρία ευρώ και εξήντα έξι λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (ή 44.100,00 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 23%).

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 22-10-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 22-10-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.