ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 87/2014 για την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού Παραγωγής και εφαρμογής Παλλόμενων ηλεκτρικών πεδίων DIL 5kW ELCRACK HVP Pulse Generator. Η σχετική προμήθεια θα γίνει στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 65/2034 για «ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ HIPEFO» με  Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή ΕΜΠ κ. Ταούκη Πέτρο, με απευθείας ανάθεση και  χωρίς δημοσίευση διαγωνισμού σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 65.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η Εταιρεία Deutsches Institut Fur Lebensmitteltechnik e. V. – German Institute of Food Technologies, Prof-von-Klitzing- Str 7, Quakenbruck Germany.