ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 85/2014 για την προμήθεια εξοπλισμού που αφορά μετρητικό σύστημα σημάτων strain gages καθώς και ηλεκτρικής τάσεως. Η σχετική προμήθεια θα γίνει στο πλαίσιο της πράξης ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ: Ανάλυση Τρωτότητας και Εκτίμηση Σεισμικού Κινδύνου για την Αντισεισμική Προστασία Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων κωδ. ΕΛΚΕ 68/1125 με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επ. Καθηγητή κ. Βησσαρίων Παπαδόπουλο, με απευθείας ανάθεση και χωρίς δημοσίευση διαγωνισμού σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.640,80 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η Εταιρεία Epsilon Metrix – Ηλίας Κωστόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ, Δολιάνης 70, Μαρούσι