ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 49/2013β            για την προμήθεια ενός συστήματος SRS (Scalable Readout System) στο πλαίσιο του έργου ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι με τίτλο «Ανάπτυξη ενός συστήματος ανιχνευτών Micromegas για την αναβάθμιση των ανιχνευτών μιονίων του πειράματος ATLAS στον επιταχυντή του LHC», με κωδικό 65/1969 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή, κο. Θεόδωρο Αλεξόπουλο.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.338,89 Swiss Francs CHF, χωρίς ΦΠΑ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η Εταιρεία European Organization of the Nuclear Research «CERN», CH -1211 Geneva 23 Switzerland.