Περιληπτική Προκήρυξη Νο 87/2014 για την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού Παραγωγής και εφαρμογής Παλλόμενων ηλεκτρικών πεδίων DIL 5kW ELCRACK HVP Pulse Generator. Η εν λόγω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί  στο πλαίσιο του Υποέργου 65/2034 για «ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ HIPEFO» με  Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή ΕΜΠ κ. Ταούκη Πέτρο.

Προϋπολογισμός: 65.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.