Για την προμήθεια ανταλλακτικών τα οποία είναι παρελκόμενα των κύριων εξαρτημάτων του μη επανδρωμένου εναέριου σκάφους carbon foldable OnyxStar BAT-F8, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ- Αυτόματη Ανίχνευση και Μοντελοποίηση 2Δ και 3Δ Μεταβολών στο Αστικό Περιβάλλον από Πολυμορφικά, Διαχρονικά Τηλεπισκοπικά Δεδομένα» στον Άξονα Προτεραιότητας «11-Ενίσχυση του Ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με Κωδικό MIS 380134, με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1108 και με συντονιστή της Κύριας Ομάδας τον Καθηγητή κ. Δ. Αργιαλά, με απευθείας ανάθεση και χωρίς δημοσίευση διαγωνισμού σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, αποκλειστικά για λόγους τεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία των αποκλειστικών δικαιωμάτων κατόπιν της 31ης/2015 Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΕΜΠ στις 04/11/2015 και αφού έλαβε υπόψη το με Αρ. Πρωτ. 31600/10.11.2015 αίτημα του Καθ. κ. Δ. Αργιαλά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.360,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η εταιρεία Amphios s.p.r.l/b.v.b.a. (AltiGator®), 57 Avenue de l’Ete, 1410 Waterloo, Belgium, VAT number: BE 0898.259.194.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ;

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A44%CE%A646%CE%A8%CE%96%CE%A34-%CE%934%CE%9C