Για τον εκσυγχρονισμό οργάνου μέτρησης ( ILT 1700 Research Radiometric Light Meter της εταιρείας International Light Technologies Inc) με αντικατάσταση μέρους του hardware στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ ΕΜΠ – Ανάπτυξη ενός καινοτόμου, ευφυούς συστήματος, με ψηφιακό οπτικό αισθητήρα CCD για βέλτιστη εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού και εξοικονόμηση ενέργειας» στον Άξονα Προτεραιότητας «11-Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες της Σταδιακής Εξόδου», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με Κωδικό MIS 379524, με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1133 και με Συντονιστή της Κύριας Ομάδας τον Καθηγητή κ. Φραγκίσκο Β. Τοπαλή, με απευθείας ανάθεση και χωρίς δημοσίευση διαγωνισμού σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, αποκλειστικά για λόγους τεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία των αποκλειστικών δικαιωμάτων κατόπιν της απόφασης της 31ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΕΜΠ στις 4/11/2015 και του με Αρ. Πρωτ. 29552/30/10/2015 αιτήματος του κ. Φ. Τοπαλή.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.774,26 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η εταιρεία OPTRONICS TECHNOLOGIES A.B.E.T.E., Θεσσαλονίκης 79-81, Μοσχάτο 183 43, Αθήνα, με ΑΦΜ 084018345, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά.