Επαναπροκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  117/2012 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Αναλωσίμων για την υλοποίηση δοκιμών με τη βοήθεια Νανοεντυπωτή (Nanoindenter/NI) και Μικροσκοπίου Ατομικής Δύναμης (AFM) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ – Ανάπτυξη και Αξιο­λό­γη­ση Και­νοτόμων Πειραματικών Τεχνικών για τη Μελέτη της Μηχα­νι­κής Συμπεριφοράς Φυ­­σι­κών Δομικών Λίθων με Εφαρμογές στη Συντήρηση Μνη­μείων της Πολιτιστικής Κλη­­ρο­νο­μιάς» στον Άξονα Προτεραιότητας «11 – Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με Κωδικό MIS 380147, με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1117 και με Συντονιστή της Κύριας Ομάδας τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Σ. Κουρκουλή. Το ποσό του προϋπολογισμού ορίζεται στα 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 19-12-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 19-12-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.