Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Νο 3/2016  για την προμήθεια  και εγκατάσταση ενός Επιτραπέζιου Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σάρωσης με ενσωματωμένο μικροαναλυτή και ενός Συστήματος Θερμοβαρυτομετρικής Ανάλυσης», που θα εγκατασταθούν στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην «Ερευνητική Μονάδα Προηγμένων, Σύνθετων, Νάνο Υλικών και Νανοτεχνολογίας, R-NanoLab». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εκατό σαράντα τριών χιλιάδων ευρώ (143.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ και διαμορφώνεται ως εξής:

– Για την Ομάδα Α’ (Επιτραπέζιο Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης με ενσωματωμένο μικροαναλυτή) σε 90.000,00 € (μη συμπ. ΦΠΑ).

– Για την Ομάδα Β’ (Σύστημα Θερμοβαρυτομετρικής Ανάλυσης. ) σε 53.000,00 € (μη συμπ. ΦΠΑ).

Στο πλαίσιο του ανωτέρω διαγωνισμού περιλαμβάνεται η προμήθεια των παραπάνω οργάνων, η παράδοση, και εγκατάστασή τους καθώς και η εκπαίδευση χρηστών στο χώρο εγκατάστασής τους και πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλους ηλεκτρονικούς υπολογιστές εξοπλισμένους με πακέτα λογισμικού λήψης και ανάλυσης δεδομένων συμβατά με τα όργανα. Η εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει το ερευνητικό έργο «MODCOMP: Modified cost effective fibre based structures with improved multi-functionality and performance» με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 63209500 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τομέα ΙΙΙ : ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κ. Κων. Χαριτίδη.

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Η δημοσίευση στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr πραγματοποιήθηκε στις 13/05/2016 και έχει λάβει  Α/Α συστήματος  23615.     

 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 03-06-2016,  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:30 μ.μ.

 Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 28-05-2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00 π.μ.