Επαναληπτική 3η προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  94/2012 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ ΕΜΠ – Βιομιμητικά Ρομποτικά Συστήματα με Πόδια, για Κίνηση σε Δύσκολα Περιβάλλοντα» στον Άξονα Προτεραιότητας «11-Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες της Σταδιακής Εξόδου»,η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με Κωδικό MIS 379424, με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1126 και με Συντονιστή της Κύριας Ομάδας τον Καθηγητή κ. Ε. Παπαδόπουλο. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 13.821,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 19-12-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 19-12-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ.