Για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Υπολογιστικών Συστημάτων, Περιφερειακών, Φωτοτυπικών και Δικτύων» προϋπολογισμού 59.572,58€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 14.297,42€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 73.870,00€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για την υλοποίηση του έργου “Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)”», με Ιδρυματικό Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε. Σαπουντζάκη και Κ.Α. 60/0200. Το έργο εντάχθηκε στο ΠΔΕ 2017 (έκδοση ΣΑΕ146 με Α.Π. 114780/20-10-2017) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με κωδικό 2017ΣΕ14600006 και προϋπολογισμό 427.000,00€.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 15-05-2018 ημέρα Τρίτη  και ώρα  14:00 μ.μ.

 Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 16-05-2018 ημέρα Τετάρτη ώρα 09:30 π.μ.