Διευκρινίσεις για τον Διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμού Νο 39/2013 για τη δημιουργία «Μηχανής Μετα-αναζήτησης και Πρόσβασης στις Πηγές των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων» που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης «Προηγμένες Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» » με κωδικό MIS 304202 (κωδ. ΕΔΕΙΛ 68/1013), ΕΣΠΑ 2007-2013, και  Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Μήτρου Νικόλαο, Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή. Η εν λόγω πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (350.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι (διακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά) 284.552,84€ και εξήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια σαράντα επτά ευρώ και δεκαέξι λεπτά) 65.447,16€ ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Η δημοσίευση στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr έχει λάβει Α/Α συστήματος 12781.

 

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 09-09-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ.

 

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 21-08-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 π.μ.