Για την  «Προμήθεια 80 Η/Υ για το Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών  (EΠΥ) της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ», με Κ.Α  65/2215, Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κο Δημήτριο Κέκο και προϋπολογισμό: 58.064,80€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 13.935,55€ ΦΠΑ, ήτοι συνολικό ποσό 72.000,35€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι«Προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών Η/Υ, φωτοτυπικών και δικτύων», κονδύλι «Η/Υ-Επιστημονικά όργανα». 

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )