Για την προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Διεξαγωγής Δοκιμών Ηλεκτρομαγνητικής Ατρωσίας, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 7637-2, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Έλεγχος ποιότητας ηλεκτροτεχνικού/ ηλεκτρονικού εξοπλισμού και νοσοκομειακών εγκαταστάσεων: Διηλεκτρική αντοχή, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και ατρωσία, από το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων, προς εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του, αναβάθμιση αυτής, προώθηση των σκοπών του και διάχυση της, εντός του έργου, παραγομένης γνώσης», με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 62/3627, Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Ιωάννη Αθ. Σταθόπουλο και Προϋπολογισμό: 53.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 12.840,00€ ΦΠΑ, ήτοι συνολικό ποσό 66.340,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η κατηγορία δαπάνης που βαρύνει την εν λόγω προμήθεια είναι: «Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων», κονδύλι «Η/Υ – Επιστημονικά Όργανα». Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr).