Για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση α) Ψυχόμενης Φυγόκεντρου και κεφαλών (CPV: 42931100-2 Ψυχόμενη Φυγόκεντρος και κεφαλές )και β) Λυοφιλοποιητή» (CPV: 38000000-5 Λυοφιλοποιητής) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πολυλειτουργικά νανοσυστήματα με φυσικούς θεραπευτικούς παράγοντες για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας (NANOARTHRITIS)» κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-00498, κωδικό πράξης ΟΠΣ ΕΣΠΑ (MIS) 5033633 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1299 το οποίο έχει ενταχθεί στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», η Δημόσια Δαπάνη της οποίας συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ερευνώ- Δημιουργώ-Καινοτομώ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3452 /17-10-2018 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Αναστασία Δέτση και Προϋπολογισμού: 36.290,32€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 8.709,68€ ΦΠΑ, ήτοι συνολικό ποσό 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» κονδύλι «Η/Υ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )

Καταληκτική Ημερομηνία  Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών: 11-07-2019 ημέρα Πέμπτη  και ώρα  14:00 μ.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 12-07-2019  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ