Για «Εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη και παροχή υπηρεσιών: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εγκατάσταση μιας online διαχειριστικής πλατφόρμας (σύστημα ΤΠ και ανάπτυξη ιστοσελίδας) συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων τροποποιήσεων και επικαιροποιήσεων της, τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, για τις ανάγκες του προγράμματος «Strengthening competitiveness of Agri-Food SMEs through transnational clusters», με ακρωνύμιο «FOCUS», με συνολικό προϋπολογισμό (Τμήμα 1, 2 & 3) ύψους 48.387,10 πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 11.612,90€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 60.000,00€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Strengthening competitiveness of Agri-Food SMEs through transnational clusters», με ακρωνύμιο «FOCUS», με κωδικό έργου 68/1504 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα Μαγδαληνή Κροκίδα, Καθηγήτρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «INTERREG BALKAN-MED 2014-2020», του άξονα προτεραιότητας 1 «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», και χρηματοδοτείται 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 15% από Εθνικούς Πόρους.

CPV: 72000000-5:                Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη

73220000-0:        Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης

Το κονδύλι που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΕΜΠ» με συνολικό προϋπολογισμό 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 08/03/2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 09:00 π.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 08/03/2019, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.