Για την προμήθεια « αυτόματης συσκευής σύντηξης για την παρασκευή δισκίων για αναλύσεις με την τεχνική XRF-X Fluorence Spectroscopy (Φασματοσκοπία Φθορισμού Ακτίνων Χ)», προϋπολογισμού 31.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 7.440,00€ , ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 38.440,00€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Έργο επιβράβευσης του ΚΑ 63/1957 και 63/2016 ως απόφαση ΓΓΕΤ 71644/28.04.2016» με κωδικό έργου 67/1003 και Επιστημονική Υπεύθυνο την κ. Μαρία Ταξιάρχου, Επ. Καθηγήτρια του Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας, της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ.

Η παρούσα Διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ» (http://eprocurement.gov.gr)

 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 03-07-2017,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 μ.μ.

 Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 04-07-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.