Για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση της Υπολογιστικής Υποδομής (IT) του Data Center των Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών και την κάλυψη επειγουσών αναγκών των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων του Ε.Μ.Π.» προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (40.322,58€) πλέον ΦΠΑ 24% ύψους εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (9.677,42€), ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€).

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ TOY ΚΗΥ, ΤΟΥ ΚΕΔ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών κ. Ευάγγελο Ι. Σαπουντζάκη και Κ.Α. 65/2198. (CPV: 30121100-4, 30213000-5, 30232110-8, 30233000-1, 30233100-2, 30237200-1, 32420000-3, 48822000-6.)

Η κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει την εν λόγω προμήθεια είναι: «Προμήθεια Η/Υ, Περιφερειακών Η/Υ, Φωτοτυπικών και Δικτύων».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )

Καταληκτική Ημερομηνία  Υποβολής Προσφορών: 20-11-2018 ημέρα Τρίτη  και ώρα  09:00 π.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 20-11-2018 ημέρα Τρίτη  και ώρα  11:00 π.μ.