Για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Λοιπού Εξοπλισμού Γραφείων-Εργαστηρίων (Έπιπλα, Εποπτικός Εξοπλισμός, Συστήματα Τηλεδιάσκεψης, Κλιματιστικά)»στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)», με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 60/0200, και Ιδρυματικό Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε. Σαπουντζάκη. (ταξινόμηση κατά CPV, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/08 30191200-6, (30237260-9, 38652100-1, 38652120-7, 38653400-1, 45311000-0, 45314320-0), (30237260-9, 38652100-1, 38652120-7, 45311000-0, 45314320-0), 31521000-4, 31625300-6, 32232000-8, (32232000-8, 32323300-6, 32324100-1, 32341000-5, 32342410-9, 32342412-3, 32322000-6, 30237260-9, 38652100-1, 38652120-7, 38653400-1, 45311000-0, 45314320-0, 48952000-6), 32240000-7, 32320000-2, 32322000-6, 32324100-1, (32333200-8, 31158000-8, 31422000-0, 30234500-3, 38650000-6), 32342412-3, 38000000-5, 38651000-3, (38651000-3, 30234500-3, 31422000-0), 38651100-4, (38651100-4, 38653000-7, 32341000-5, 38650000-6), 38652100-1, (38652100-1, 30237240-3, 30213100-6, 38653400-1, 32232000-8, 32342410-9, 32351000-8, 31224400-6, 31224100-3, 30237260-9, 45311000-0, 45314320-0), (38652100-1, 38652120-7), (38652100-1, 38652120-7, 32333300-9, 32333400-0, 32340000-8, 32342300-5, 32342410-9, 32342400-6, 48515000-1), (38652100-1, 38652120-7, 32333300-9, 32333400-0, 32340000-8, 32342300-5, 32342410-9, 32342400-6, 72000000-5, 72212200-1, 30231000-7, 30231300-0, 30231310-3, 92225000-4, 48510000-6), 38652120-7, 38653400-1, (39000000-2, 39100000-3, 39130000-2), (39100000-3, 39130000-2), 39110000-6, 39111000-3, 39111100-4, 39121100-7, 39121200-8, 39122200-5, 39130000-2, (39130000-2, 39100000-3), (39141300-5, 39292100-6), (39141300-5, 39122000-3,39173000-5), (39150000-8, 39181000-4, 39151200-7), 39171000-1, 39180000-7, (39717000-1, 39717200-3), (39717000-1, 39717200-3, 45331220-4), (39717000-1, 39717200-3, 45331220-4), 39717200-3, 42113161-0, 42512000-8, 42512200-0, 48952000-6. προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ 148.064,52€, ΦΠΑ 35.535,48 €, ήτοι συνολικό ποσό 183.600,00 €.

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «Προμήθεια Λοιπού εξοπλισμού (Γραφείου-Εργαστηρίων)» και το κονδύλι «Λοιπός εξοπλισμός γραφείων/εργαστηρίων».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )

Καταληκτική Ημερομηνία  Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών: 16-07-2018 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  23:59 μ.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 20-07-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ