Για την  «Προμήθεια Ειδών Εργαστηριακού Εξοπλισμού – Τμήμα 1: Φασματόμετρο-Φασματογράφος Φθορισμού Ακτίνων Χ (WD-XRF) με CPV 38947000-7, προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ: 96,774,19 €, ΦΠΑ: 23.225,81 €, σύνολο 120.000,00 €, Τμήμα 2: Σύστημα κρυογενικής άλεσης με CPV 38000000-5 προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ 15.322,58 €, ΦΠΑ 3.677,42 €, σύνολο 19.000,00 € και Τμήμα 3: Συσκευή αυτόματης τιτλοδότησης με CPV 38000000-5, προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ 5.967,74 €, ΦΠΑ 1.432,26 €, σύνολο 7.400,00 €» στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη ΥΔΡΟμεταλλουργικής διεργασίας ανάκτησης ΜΕΤάλλων από πλακέτες Τυπωμένων ΚΥκλωμάτων – Πιλοτική εφαρμογή: Διεργασία μηδενικών αποβλήτων» με ακρωνύμιο «ΥΔΡΟΜΕΤΚΥ/HYDROPCB», κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-00219, κωδικό πράξης ΟΠΣ ΕΣΠΑ (MIS) 5031675 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1294 το οποίο έχει ενταχθεί στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», η Δημόσια Δαπάνη της οποίας συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφεριακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2727/25-07-2018 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια Εμμανουέλλα Ρεμουντάκη.

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» κονδύλι «Η/Υ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )

Καταληκτική Ημερομηνία  Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών: 15-01-2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα  23:59 μ.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 21-01-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.