Για την «προμήθεια ενός αυτόνομου υποβρυχίου ρομποτικού συστήματος τύπου glider, στο πλαίσιο του έργου «RAMONES – Radioactivity Monitoring in Ocean Ecosystems» με αριθμό συμβολαίου (Grant Agreement) 101017808, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2376, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) H2020-FETPROACT-2020-2, προϋπολογισθείσας αξίας 159.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον ΦΠΑ 24% 38.160,00€, 197.160,00€ (εκατόν ενενήντα εφτά χιλιάδες εκατόν εξήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθ. Κ. Καράντζαλο.

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ», κονδύλι «Η/Υ Επιστημονικά όργανα».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )