για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού όπως περιγράφεται στις παρακάτω 3 ομάδες: «ΟΜΑΔΑ A: Δύο συστημάτων αέριας χρωματογραφίας: Α1. Πλήρες σύστημα αέριου χρωματογράφου με έναν εισαγωγέα δείγματος split / splitless, έναν ανιχνευτή Ιονισμού Φλόγας (FID) και αυτόματο δειγματολήπτη, Α2. Σύστημα αέριου χρωματογράφου με δύο εισαγωγείς τύπου packed και έναν ανιχνευτή θερμικής αγωγιμότητας (TCD). ΟΜΑΔΑ B: Β1.Συστήματος Υγρής Χρωματογραφίας με Αντλία Βαθμωτής Έκλουσης, Αυτόματο Δειγματολήπτη, Θερμοστάτη Στηλών, Ανιχνευτή Ορατού-Υπεριώδους (UV), Ανιχνευτή Δείκτη Διάθλασης και Λογισμικό Αμφίδρομης Επικοινωνίας. Β2. Συσκευή KJELDAHL αποτελούμενη από Συσκευή πέψης, Συσκευή απόσταξης και Μονάδα εξουδετέρωσης ατμών, Β3. Συσκευή χώνευσης δειγμάτων με χρήση μικροκυμάτων, ΟΜΑΔΑ Γ: Σύστημα μέτρησης και ελέγχου αναερόβιας χώνευσης μίγματος οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή Υδρογόνου, Μεθανίου και τελική Αξιοποίηση Βιοαερίου για παραγωγή HYTHANE» που θα εγκατασταθούν στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο «Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας», συνολικού προϋπολογισμού 171.820,00€ (μη συμπ. Φ.Π.Α).  και διαμορφώνεται ως εξής:

– Για την Ομάδα Α’ σε 34.000 € (μη συμπ. ΦΠΑ)

– Για την Ομάδα Β’ σε 98.800 € (μη συμπ. ΦΠΑ)

– Για την Ομάδα Γ’ σε 39.020 € (μη συμπ. ΦΠΑ)

Στο πλαίσιο του ανωτέρω διαγωνισμού περιλαμβάνεται η προμήθεια των παραπάνω οργάνων, η παράδοση, και εγκατάστασή τους καθώς και η εκπαίδευση χρηστών στο χώρο εγκατάστασής τους και θα συνοδεύεται από κατάλληλους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εκτυπωτές εξοπλισμένους με πακέτα λογισμικού λήψης και ανάλυσης δεδομένων συμβατά με τα όργανα. Η εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει το ερευνητικό ευρωπαϊκό έργο «HORIZON 2020 με ακρωνύμιο: Waste4Think και τίτλο: “Moving towards Life Cycle Thinking by integrating Advanced Waste Management Systems” με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 63/2109, και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τομέα IV : Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κ. Γεράσιμο Λυμπεράτο.

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Η δημοσίευση στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr πραγματοποιήθηκε στις 15/07/2016 και έχει λάβει  Α/Α συστήματος   26450.     

 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 30-08-2016,  ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:30 μ.μ.

 Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 25-08-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 π.μ.