Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ε.Μ.Π. λειτουργεί σύμφωνα με το Ν.4485/17 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για τη διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού του.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο του νόμου N4485_2017